ÁSzF & Adatvédelem

Általános Felhasználási Feltételek


Jogi nyilatkozat


A http://www.wineliner.com (továbbiakban: wineliner) online kereskedőház egy, az interneten elérhető adatbázis, a Sheffie Kft. (2089 Telki, Rákóczi utca 25. adószám: 24905521-2-41, bankszámlaszám: (MKB) továbbiakban: Sheffie) gazdasági társaság ezen adatbázis előállítója és fenntartója. Az 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 84/A. § (1) bekezdése alapján az adatbázis előállítójának hozzájárulása alapján lehet az adatbázisból másolni vagy nyilvánossághoz közvetíteni, az engedély nélküli kimásolás illetőleg megjelentetés jogellenes cselekmény. A Sheffie minden jogi eszközt igénybe vesz és fellép a jogellenes cselekményekkel szemben.


Adatvédelem:
A wineliner weboldalon keresztül a felhasználók bármely tevékenysége, illetve a felhasználók megadott adatok a Sheffie nyilvántartásába kerülnek. Ezeket az adatokat a Sheffie harmadik félnek nem adja át.
A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. Törvény, valamint a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény alapján történik. A Vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a DPD csomagszállító cégcsoport részére, melynek adatvédelmi szabályzatát a DPD honlapján a felhasználók megismerhetik.

A Felhasználó adatait írásos, vagy e-mailben történő kérésre az Üzemeltető bemutatja, módosítja vagy törli, kivételt képeznek azok az adatok, melyeknek megőrzésére jogszabály szerint az üzemeltető köteles. Az adatvédelmi szabályzat a 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Törvény) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezései alapján készült, a szabályzatban nem érintett kérdésekben a Törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.

Az adatkezelő, az Üzemeltető (Sheffie). Az adatkezelő az adatkezelést a szerződött szolgáltatást igénybe vevővel (felhasználóval) való kapcsolattartás, a weboldal (www.wineline.com) használatának és a szolgáltatás igénybe vételének biztosítása, a hozzáférési jogosultság vizsgálata, számlázás, és díjfizetés elmulasztása esetén igényérvényesítés, az érintettek azonosítása, a szolgáltatás teljesítése a szolgáltatást nyújtó adatkezelő szerződéses partnerei (alvállalkozói) közreműködésével, szolgáltatásaik igénybe-vételével. A kezelt adatok köre: Magánszemélyek esetén név, telefonszám, lakcím, e-mail cím; Jogi személyek esetén jogi személy neve, székhelye, fiók- és telephelye, adószám, bankszámlaszám. Ezen felül a Szállítási adatok (különösen címzett adatai – név, kézbesítési cím, telefonszám) és a szállítandó küldemény adatai (küldemény mérete, súlya, értéke, tartalma, stb.).
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő mindaddig kezeli az érintett által megadott adatokat, amíg az érintett az adatok törlését kifejezetten nem kéri. Ha a személyes adat rögzítésére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a rögzített adatokat a Törvény eltérő rendelkezésének hiányában az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő és/vagy harmadik személy jogos érdekének, igényének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat a fentiekben kifejtett célokon kívül más célra nem használja fel, azt harmadik személy számára kizárólag az érintett kifejezett, előzetes beleegyezése alapján, és akkor kezeli vagy továbbítja, ha azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Az adatkezelő a Törvény alapján fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megteszi a szükséges technikai és egyéb intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Ezzel kapcsolatban az adatkezelő kijelenti, hogy minden munkatársa, partnere, aki / amely a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáfér, köteles a személyes adatok megőrzésére.


Általános Szerződési Feltételek


A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek továbbiakban röviden: ÁSzF) a Sheffie  által üzemeltetett wineliner online kereskedőház szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó) részére a kereskedőház mindenkori szolgáltatásaira vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Sheffie között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv). 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Az ÁSzF a 2013. Évi V. Törvény (továbbiakban: Ptk) 6:77. §-ban hivatkozott általános szerződési feltételeknek tekintendő, a Kereskedő és a Sheffie között létrejövő Közvetítői Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Közvetítői Szerződés érvényesen nem jöhet létre az ÁSzF kifejezett elfogadása nélkül. A Sheffie, mint a wineliner online kereskedőház üzemeltetője fenntartja jogát a jelen ÁSzF módosítására, melyről rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az online kereskedőház erre a célra szolgáló felülete és a Sheffie által valamennyi felhasználónak, a felhasználói fiókban általa megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően igénybevett Szolgáltatás az ÁSzF módosításának elfogadását jelenti.  Minden értesítési bejelentési tájékoztatási kötelezettség e-mail útján és amennyiben a weboldal, illetve a mobiltelefonos alkalmazás ezt lehetővé teszi, ezeken keresztül is teljesíthető. A Sheffie a felhasználással kapcsolatos vitás ügyeket az erre biztosított fórumon elsősorban online vitarendezés (lásd 5.2 pont) útján kívánja rendezni.

1. Regisztrálás


1/1. A Sheffie által működtetett wineliner online kereskedőház szolgáltatásai azok számára elérhető akik regisztráltak. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy
•    természetes személy, aki 18. életévét legkésőbb a regisztráció napján betöltötte
•    vállalkozás (Ptk. 8:1.§4.), amely törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján eljárva kereskedői fiókot nyit,
•    és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.
1/2. A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A wineliner, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a wineliner online kereskedőház használatából kizárni. A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, IM azonosító, stb.), trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven és nem egyezhet meg a Sheffie által nyilvántartott felhasználónévvel. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, abban az esetben a wineliner jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a Felhasználó hozzáférését korlátozni. A felhasználónév a következő karaktereket tartalmazhatja: nagy és kis betűk ékezet nélkül, (minimum 6, azaz hat, legfeljebb 22, azaz huszonkettő darab) valamint számok (legfeljebb 3, azaz három darab) és írásjelek (legfeljebb 1 azaz egy darab). Egyéb karaktereket a felhasználónév nem tartalmazhat. A wineliner fenntartja jogát, hogy ha a felhasználónév nem megfelelő, vagy a wineliner informatikai rendszere által nem értelmezhető karaktereket tartalmaz, azt elő- és/vagy utótaggal illetve alulvonással kiegészítse.
1/3. A Felhasználó által megadott személyes adatok és a felhasználó tranzakciói a személyes felhasználási fiókban kerülnek rögzítésre. Amennyiben a felhasználó adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja.
1/4. A Felhasználó saját fiókjából kezdeményezheti regisztrációja törlését is. A regisztráció törlésére vonatkozó felhasználói igényt a wineliner akkor teljesíti, ha a Felhasználó minden tranzakciója értékelésre és lezárásra került (nincs folyamatban tranzakció), illetve nem áll felfüggesztés/kizárás alatt. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználási jogai szünetelnek. A regisztráció törlését követően a Felhasználó számlázási adatokkal kapcsolatos személyes adatait az Üzemeltető köteles megőrizni, az Adatvédelmi tájékoztató szerint.
1/5. Kereskedői fiók nyitása: Borászatok, Gazdálkodó szervezetek képviseletében és nevében regisztrált kereskedők kereskedői fiókot hozhatnak létre. Nevükben az, aki meghatalmazással/képviseleti jogosultsággal rendelkezik és a gazdálkodó szervezet helyett és nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat (továbbiakban: kereskedő).

Az Üzemeltető nem vonja kétségbe a törvényes képviselő, vagy a meghatalmazott jogállását, de a megadott adatok alapján ellenőrzést végezhet és az ellenőrzés során a kereskedői fiókot felfüggesztheti. Az ellenőrzés során a Felhasználó a wineliner által kért adatokat, dokumentumokat köteles szolgáltatni.


2. Díjak és számlázás, személyes menü megszüntetése


•    Díjmentes szolgáltatások: regisztráció, termékfigyelő, email ismertetők, egyéb direkt marketing célú megkeresések, vásárlás, ajánlatkérés, levelezés
•    Díjköteles szolgáltatások: A wineliner üzemeltetője a Kereskedői fiókkal rendelkező felhasználóival közvetítői szerződést köt a kereskedők által kínált termékek értékesítésére. A kereskedő a közvetítői szerződés alapján közvetítői jutalékot fizet. A Közvetítői szerződés alapján a sheffie, mint közvetítő, a kereskedő és a vásárló közötti szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység folytatására, a kereskedő pedig díj fizetésére köteles.
•    A kereskedő díjfizetési kötelezettsége akkor keletkezik, amikor az adásvételi szerződést megkötötték, vagy ha a szerződés megkötésére a kereskedő érdekkörében felmerült okból nem került sor.
2/1. A wineliner online adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartást, egy virtuális számlát vezet a felhasználók sikeres tranzakcióiról. A Felhasználó a wineliner által kialakított és működtetett rendszer nyilvántartásának, mint zárt informatikai rendszernek a megfelelőségét elismeri, azt hiteles nyilvántartásnak fogadja el és az ott rögzített adatok tekintetében kifogással nem él.
2/2. A rendszer folyamatosan számlálja és nyilvántartja a feltöltött termékeket, az eladásokat és az eladások után a kereskedő által az üzemeltetőnek fizetendő díjtételeket. A fizetendő díjtételek számlázására és a kereskedővel történő elszámolásra a részletes elszámolás kiküldésekor kerül sor. A részletes elszámolást a wineliner havi rendszerességgel, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig küldi meg a kereskedőnek. Az Üzemeltető a vételár jóváírását követően a havi elszámolás alapján állítja ki a számlát a fizetendő díjról. A kiszámlázás időpontjában a Felhasználó automatikus értesítést kap a számlázás tényéről. Az értesítést a wineliner elektronikus úton, a Felhasználó felhasználói fiókjában megadott e-mail címre küldi ki.
2/3. A wineliner elektronikus számlát készít és állít ki. A wineliner papíralapú, nyomtatott számlát nem készít, az elektronikus számla csak elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra, az adóhatóság részére csak elektronikusan mutatható be. Ezért a Felhasználónak, mint adóalanynak a letöltött számlát az elévülési idő végéig elektronikus formában kell megőrizni. A Felhasználó az elektronikus számla jelen pont szerinti kiállításához visszavonhatatlanul hozzájárul.
2/4. A kiállított számlák alapján az Üzemeltető az eladási, illetőleg vételárból a bizományi díjat levonja, és ezzel egyidejűleg az eladási, illetőleg vételárat a kereskedő részére átutalja.

 
3. Felhasználó kötelezettségei


3/1. A kereskedő oldalán meg kell jeleníteni a feltöltött termék, vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait.
3/2. A kereskedő a termék feltöltésével kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres vételi ajánlat esetén a terméket a kereskedő oldalán megjelölt állapotban és kondíciókkal rendelkezésre bocsátja az Üzemeltető által megbízott csomagküldő szolgálat részére, hogy az Üzemeltető a szállítást ezáltal elvégeztesse. A kereskedő a termék feladójának minősül, és ebben a tekintetben a Ptk. 6:259. § szerint köteles eljárni.   Ennek megfelelően a feladó köteles
a) a küldeményt úgy csomagolni, hogy a csomagolás a küldeményt megóvja, és az mások személyét és vagyonát ne veszélyeztesse;
b) a küldemény fuvarozás során történő kezeléséhez szükséges információkat a csomagoláson, ennek hiányában a küldeményen feltüntetni; és
c) a fuvarozónak a küldemény továbbításához és kezeléséhez szükséges okiratokat átadni.
3/3. A wineliner által működtetett online piactéren a terméklapon feltüntetett árak bruttó árak.
3/4. A Felhasználóknak a wineliner által működtetett online kereskedőházban tett ajánlatai, kijelentései szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek.
3/5. A wineliner oldalán nem megengedett olyan termékelhelyezés, amelynél a meghirdetett mennyiség nem a valós értékesítésre vonatkozik (pl. a vételár egy adott mennyiségre vonatkozik, de valójában csak nagyobb mennyiségben vásárolható meg) vagy amelyben a vételárat terhelő, egyéb költség kerül feltüntetésre, illetve annak feltüntetés nélküli felszámítása sem engedett (pl. nem valós szállítási költség, a fizetendő jutalék, csomagolási költség).
3/6. Nem mellékelhető a termékhez olyan fénykép, amely nem a meghirdetett terméket ábrázolja. Amennyiben a mellékelt kép katalógusból származik és a Felhasználó a képet jogszerűen használja, a leírásban fel kell tüntetni, hogy a kép illusztráció. Szintén nem mellékelhető olyan kép, amelyen más weboldal megnevezése, címe, logója, illetve más felhasználó vízjele található. Az ilyen képeket tartalmazó terméklapokat a wineliner törölheti.  
3/7. A tranzakció a kereskedő és a vevő között létrejött szerződés. A szerződésben foglaltakat mind a vevő, mind a kereskedő köteles teljesíteni és betartani, vagyis az eladó köteles a felkínált terméket/szolgáltatást a wineliner oldalán feltüntetett eladási, illetőleg vételáron a vevőnek értékesíteni, a vevő pedig, az eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket/szolgáltatást ezen az eladási, illetőleg vételáron megvenni és átvenni/igénybe venni.
3/8. A vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogokat a vevő a kereskedőnél közvetlenül érvényesíti. A wineliner nem avatkozik bele a felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a winelinert mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.
3/9. A fogyasztóknak szóló tájékoztatásért minden esetben a kereskedő felel. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a kellék-és termékszavatossági és az esetleges jótállási (garancia) feltételekre is. A kereskedői fiók egyes adatai, a fogyasztói tájékoztatások okán nyilvánosak. Így a kereskedőnek meg kell adnia és a vásárlók számára hozzáférhető a kereskedő neve (cégneve), székhelye (telephelye), vagy lakcíme, elérhetőségei (elsősorban: e-mail címe), nyilvántartásba vevő bíróság, vagy hatóság megnevezése, nyilvántartási száma, engedélyköteles tevékenység esetén: engedélyező hatóság megnevezése, kiadott engedélyének száma, adószáma, esetlegesen, tevékenységére irányadó magatartási kódex és annak online hozzáférhetőségének megjelölése. A felhasználók elismerik, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a magánszemély vevőt, mint fogyasztót elállási jog, mely a termék átvételétől számított 14 napon belül gyakorolható, a termék jellegénél fogva nem illeti meg.

4./ Üzemeltető kötelezettségei és felelőssége


4/1. Az üzemeltető, mint közvetítő Közvetítői szerződés alapján a kereskedő és a vásárlók közötti adásvételi szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység folytatására köteles. Ennek keretében biztosítja a weboldal folyamatos működését, megszervezi a termékek kiszállítását a vásárlók részére a DPD csomagszállítón keresztül, beszedi a vásárlók által kifizetett eladási, illetőleg vételárat, és a saját jutaléka levonásával egyidejűleg kifizeti a kereskedők részére a 2.2 pontban írt részletes havi elszámolás szerint. A kereskedő az üzemeltetőt kifejezetten felhatalmazza a vásárló által teljesített vételár elfogadására. A szállítással kapcsolatban a felek a DPD csomagszállító szerződési feltételeit tekintik irányadónak.
4/2. A Felhasználó által az online kereskedőházban közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a wineliner jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a wineliner jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az online kereskedőházban elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.
4/3. A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A wineliner által működtetett online kereskedőházban jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.
Amennyiben az online kereskedőházban a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését illetően az Üzemeltetővel szemben helytállni tartozik, ezeket a kiadásokat átvállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden a wineliner által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a wineliner érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a wineliner jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés a wineliner nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a winelinernél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).
4/4. Amennyiben a wineliner online kereskedőházban a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a wineliner az Ekrtv. alapján jár el, és a tartalmat (a terméklapot) eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. A wineliner a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
4/5. A wineliner felhasználói visszajelzést adnak egymásról. A Felhasználó véleményét köteles jól megfontoltan kialakítani, annak tudatában, hogy véleménye minden felhasználó számára elérhetővé válik és a későbbiekben nem változtatható. Amikor mások jó hírét megalapozatlanul sértő, becsmérlő visszajelzést ad, azért a Felhasználó polgári jogi, és akár büntetőjogi felelősséggel tartozik. A wineliner semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által a Felhasználóról hagyott vélemények tartalmáért.
4/2. A wineliner fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően (biztonsági adategyeztetés). Az ellenőrzés ideje alatt a wineliner jogosult a Felhasználó eladói jogosultságait határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni.
4/3. A wineliner fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely a wineliner értelmezése szerint ellenkezik az online kereskedőház megfelelő használatával.
4/4. A wineliner fenntartja jogát arra, hogy a piactér passzív felhasználóinak regisztrációját törölje. Passzív felhasználónak minősül az a felhasználó, akinek a kereskedőházban az utolsó belépése időpontjától számítva legalább 2 (két) év eltelt. A wineliner a passzív felhasználókat a regisztrációjuk törlésének szándékáról és annak várható időpontjáról az általuk regisztrációjuk során megadott e-mail címre küldött e-mail útján értesíti. A felhasználónak az e-mail kiküldése és a regisztráció várható törlésének időpontja között a piactérre történő belépése a felhasználó passzív állapotát megszünteti.


5. Reklamáció, kapcsolattartás


5/1. A wineliner Ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a wineliner Ügyfélszolgálata írásban, a Felhasználó személyes menüjében megadott e-mail címére, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.
5/2. A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a wineliner szolgáltatását érintő kérdésekben a felhasználó a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület eljárását kezdeményezheti.
Amennyiben a felhasználó a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.


6. Cookie policy


Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)
A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.
Alkalmazott cookie-k:
•    Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
•    Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
•    Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
•    Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
•    Biztonsági cookie.
•    Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
•    Elérhetőségük: www.google.com/analytics
•    Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.